Vyťažené a triedené štrkopiesky z jazier sú vhodné do betónových zmesí.

Zároveň sú vhodné ako zásypový a podsypový materiál. Ponúkame tieto frakcie:

0 / 4 mm   

4 / 8 mm    

8 / 16 mm  

16 / 63 mm

0 / 63 mm netriedený štrk

ďalej ponúkame aj:

0 / 16 mm betonársky štrk

0 / 1 jemný vymývaný ílopiesok vhodný na zásypy, obsypy inžinierskych sietí a spevnenie trávnatých plôch.

Normy:

STN EN 12620 – Kamenivo do betónu

STN EN 13242 – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

STN EN 13139 – Kamenivo do malty

[/vc_row